Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza - unijne wsparcie dla firm.

Alt

W województwie kujawsko – pomorskim dotacje unijne dla firm zostały alokowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 (FEdKP). Cele Funduszu obejmują także wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. W obszarze przedsiębiorczości planowane są następujące działania:

  • Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w B+R,
  • Wdrażanie innowacji poprzez wsparcie, m.in. infrastruktury B+R, zakupu wyników prac B+R,
  • Wzmacnianie innowacyjności MŚP.

W regionie Instytucjami odpowiedzialnymi za organizację naborów konkursowych będzie:

- Kujawsko – Pomorska Agencja Innowacji (Lider Projektu) wraz z Partnerami: Kujawsko – Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o., Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Kujawsko – Pomorskim Centrum Naukowo – Technologicznym im. Prof. Czochralskiego Sp. z o.o.

Kujawsko – Pomorska Agencja Innowacji zrealizuje projekt, pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0” (wartość projektu: 128 mln zł) w ramach Działania 1.1. Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. W ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0” ogłoszone zostaną nabory na:

  • Wsparcie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja mających na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów, lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów,
  • Wsparcie zakupu prac badawczo – rozwojowych i ich wyników,
  • Wsparcie zakupu usług doradczych /usług proinnowacyjnych (np. na przygotowanie wniosków patentowych, ochrony wzorów przemysłowych, związanych z prototypowaniem, testowaniem, transferem technologii).

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w programie FEdKP, planowany termin naboru wniosków dla Wnioskodawców to 03.2024 r.

Ponadto Instytucją Finansującą działania w zakresie wsparcia dla MŚP jest Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju (KPFR) na podstawie umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim o finansowaniu projektu, pn. „Regionalna Instytucja Finansowa  - KPFR IF 2021- 2027”. Wartość projektu w ramach umowy to 986 343 765,91 zł. Wsparcie unijne trafi, m.in. do Przedsiębiorców w postaci zwrotnych instrumentów finansowych – czyli pożyczek, udzielanych przez tzw. pośredników finansowych, z czego największy to Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Na jakich warunkach będą udzielane pożyczki, czy będzie tzw. opcja umorzenia części kapitałowej pożyczki – trudno powiedzieć. KPRF planuje uruchomić wszystkie instrumenty kapitałowe do końca pierwszej połowy 2024 roku. Wśród planowanych do uruchomienia pożyczek będą na pewno:

  • Pożyczka rozwojowa – o wartości do 2 mln zł. Pieniądze w ramach pożyczki będzie można przeznaczyć na zakup nowego sprzętu lub technologii, które wzmocnią produktywność i innowacyjność firmy, bądź na transformację cyfrową firmy.
  • Ekopożyczka z premią – o wartości do 3 mln zł. Pieniądze w ramach pożyczki będzie można przeznaczyć na przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej, przyczyniające się do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz do odzysku ciepła w przedsiębiorstwie. Warunkiem udzielenia wsparcia: przeprowadzenie audytu energetycznego oraz zwiększenie efektywności energetycznej o min. 30%.
  • Pożyczka OZE z premią – o wartości do 10 mln zł. Pożyczka na projekty z zakresu realizacji instalacji OZE na własne potrzeby przedsiębiorstwa – wsparcie w infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  (przede wszystkim słońca, biogazu, wody, biomasy i geotermalnej) wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci. Możliwa jest realizacja projektów polegających na pozyskiwaniu energii z wiatru o ile projekty te są zgodne ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie.
  • Ekopożyczka na transformację w kierunku GOZ – o wartości do 3 mln zł. Pożyczka na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zużycia zasobów i ograniczanie wytwarzania odpadów w przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie przeznaczone dla firm, które już teraz realizują zasady Gospodarki Obiegu Zamkniętego (np. na etapie projektowania produktu – tzw. ekoprojektowanie).

W zakresie internacjonalizacji firm, mającej na celu wejście na rynki zagraniczne bądź rozwój eksportu na nowych rynkach zagranicznych wsparcie będzie można uzyskać w ramach Funduszu Eksportowego. Jest to kolejna odsłona tego projektu, prowadzonego za pośrednictwem Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W obecnej perspektywie finansowej projekt będzie jednak okrojony, ze względu na mniejszą alokację środków finansowych. To oznacza, że wsparcie będzie można otrzymać głównie na najważniejsze wydatki związane z promocją gospodarczą za granicami kraju, takie jak: wynajem powierzchni wystawienniczej i jej zabudowa.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w programie FEdKP, planowany termin naboru wniosków dla Wnioskodawców to 05.2024 r.

Dlaczego w nowej perspektywie unijnej wsparcie dla Przedsiębiorców z województwa kujawsko – pomorskiego przewidziane jest w tak dużym stopniu w ramach instrumentów zwrotnych? Należałoby o to zapytać przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Możliwe, że władze województwa kujawsko-pomorskiego, dobrze znające lokalne potrzeby i warunki gospodarcze, uznały instrumenty zwrotne za najbardziej odpowiednie narzędzie wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Niemniej jednak instrumenty dedykowane szeroko pojętemu rozwojowi przedsiębiorczości są dość ubogie jak na wyzwania przed którymi stają obecnie firmy: automatyzacja i robotyzacja procesów w kierunku Przemysłu 4.0, transformacja cyfrowa, konieczność inwestycji w nowoczesne technologie, wdrażanie innowacji – czy te ogromne potrzeby ma sfinansować, tzw. pożyczka rozwojowa o wartości do 2 mln zł?

Nijak się to ma do innych województw, które wciąż mocno wspierają swoich przedsiębiorców za pomocą instrumentów dotacyjnych, w tym dotacji warunkowych, oto przykładowe regiony:

- Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – konkursy dotacyjne na automatyzację i robotyzację w MŚP, na opracowanie planu transformacji w kierunku GOZ, na wdrożenie modelu biznesowego GOZ, wzornictwo w MŚP,

- Fundusze Europejskie dla Małopolski – konkursy dotacyjne na prace B+R (wraz z wdrożeniem), bony na innowacje dla MŚP, infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i robotyzacji, wdrażanie innowacji.

- Fundusze Europejskie dla województwa Śląskiego – konkursy dotacyjne (poza pracami B+R i infrastrukturą B+R) na wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacje cyfrowe w MŚP.

Alternatywą dla Przedsiębiorców są konkursy krajowe, przede wszystkim ogłaszane w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O tym jakie wsparcie dla Przedsiębiorców jest przewidziane w ramach FENG-u na rok 2024, już niedługo, w kolejnym wpisie na blogu.

               

Kategoria aktualności: