Wycena przedsiębiorstwa, marki czy znaku towarowego przydatna jest w wielu sytuacjach, jednak przede wszystkim, gdy dochodzi do sprzedaży firmy jako całości lub części (znak towarowy, marka) lub jej udziałów bądź pozyskiwania inwestora. Jej rzetelne sporządzenie pomaga w osiągnięciu lepszych warunków transakcji w trakcie negocjacji, pozwala bowiem oprzeć się na faktach, a nie na intuicyjnych odczuciach i emocjach. Ponadto pozwala oszacować wartość przedsiębiorstwa, czy wybranych składników niematerialnych i prawnych przed przystąpieniem do procesu ich zbycia. Istnieją też przypadki, w których sporządzenie wyceny jest wymagane przez prawo, np. prywatyzacja, przekształcenie prawnych form działania podmiotów gospodarczych, fuzje, przejęcia, podziały spółek. Wycena firmy, jak i wartości niematerialnych i prawnych może też być użyteczna w przypadku ubiegania się o kredyty, gdy przedsiębiorstwo lub jego część wykorzystywane są jako zabezpieczenie udzielonego finansowania. Dodatkowo wycenę znaków towarowych czy marki sporządza się w celu  udzielenia licencji na wykorzystywanie ich, np. w ramach sieci franczyzowej.

Najczęściej stosowane przez CDF metody wyceny to:

  • wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
  • dochodowa metoda zwolnienia z opłat licencyjnych (z ang. relief from royalty method).

Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jest w praktyce najczęściej stosowaną metodą dochodową wyceny przedsiębiorstwa i w powszechnej opinii najlepiej oddaje wartość firmy. Kluczowy element do wyceny firmy modelem DCF stanowi prognoza danych finansowych, która trafnie sporządzona może odzwierciedlać realną wartość spółki. Poza prognozą równie istotne oraz często problematyczne jest wyznaczenie kosztu kapitału przedsiębiorstwa, który stanowić będzie współczynnik dyskontujący. Niewątpliwą zaletą wyceny metodą DCF jest fakt uznawania jej za najbardziej rzetelny sposób oszacowania wartości firmy. Ponadto metoda ta nie wnika w poszczególne elementy majątku, lecz przedstawia zdolności firmy jako całości do generowania korzyści majątkowych dla jej właścicieli. Opracowanie wyceny metodą DCF wiąże się z dość dużymi nakładami pracy związanymi z przygotowaniem szczegółowych modeli i prognoz finansowych. Wycena firmy tą metodą daje jednak gwarancję dokładnego i rynkowego oszacowania wartości firmy.

Metoda relief from royalty jest zgodna z ISO 10668:2010, jej istotą jest kalkulacja strumieni hipotetycznych opłat licencyjnych jakie obecny właściciel znaku towarowego ponosiłby na rzecz licencjodawcy, gdyby nie posiadał prawa własności do marki. Istotą metody opłat licencyjnych jest oszacowanie wartości bieżącej korzyści wynikających ze zwolnienia właściciela marki od konieczności uiszczania opłat licencyjnych na rzecz podmiotu, od którego hipotetycznie marka byłaby licencjonowana. Podejście to jest często stosowane w praktyce w wycenach marek i innych praw własności intelektualnej, ze względu na swoją relatywną prostotę i obiektywizm. Metoda ta polega na zdyskontowaniu przyszłych hipotetycznych płatności wynikających z zastosowania stawki licencyjnej stosowanych w odniesieniu do prognozowanych przychodów ze sprzedaży lub zysku operacyjnego. Oparcie wyceny na części przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo, a odpowiadających wysokości zastosowanej stawki opłat licencyjnych za korzystanie z marki zapewnia odzwierciedlenie w jego wartości korzyści wynikający wyłącznie z jej posiadania i uniknięcia przeszacowania wartości marki poprzez uwzględnienie w jego wycenie również korzyści wynikających z występowania w przedsiębiorstwie innych wartościowych elementów.

 

W przypadku każdego projektu związanego z wyceną - czy to przedsiębiorstwa, czy to znaków towarowych / marki - jest to proces indywidulny, składający się z kilku etapów:

 

 USTALENIE CELU I PRZEDMIOTU WYCENY

ZBIERANIE NIEZBĘDNYCH DANYCH

DO WYCENY

ANALIZA OTRZYMANYCH DANYCH ORAZ

CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ICH WARTOŚĆ

SPORZĄDZENIE MODELU WYCENY

PREZENTACJA WYNIKÓW I

PRZEKAZANIE RAPORTÓW Z WYCENY