Kujawsko - Pomorskie Inteligentne Specjalizacje

Alt

Fundusze unijne ukierunkowane są nie tylko na rozwój poszczególnych regionów, ale i określonych dziedzin gospodarki regionu, które mają wzmacniać atrakcyjność i konkurencyjność danego regionu. Te dziedziny nazywane są inteligentnymi specjalizacjami (w skrócie IS). Idea specjalizacji wynika z ograniczonych środków, jakimi dysponuje UE, w celu radykalnego podniesienia innowacyjności gospodarki, która musi konkurować z coraz bardziej zaawansowanymi technologicznie i innowacyjnymi gospodarkami krajów europejskich.

Podział inteligentnych specjalizacji jest następujący:

 • IS oparte na wartościach: to obszary charakteryzujące się pełną dojrzałością zaobserwowaną w regionie. W ramach tych obszarów możliwe jest jasne sprecyzowanie konkretnych zasobów gospodarczych i naukowych, wartości, zakresu celów i efektów, jakie mogą zostać osiągnięte w danej dziedzinie;
 • IS oparte na technologiach - horyzontalne: pełnią istotne role w dopełnieniu i funkcjonalnej realizacji założeń IS opartych na wartościach. IS horyzontalna ma za zadanie podtrzymać, uzupełniać i wspierać główną wartość IS.
 • inne - wyłonione w ramach przedsiębiorczego odkrywania: to dziedziny wyłonione w ramach trwałego i aktywnego zaangażowania przedsiębiorców w tworzenie regionalnej polityki innowacyjnej.

W województwie kujawsko - pomorskim wyłoniono następujące IS oparte na wartościach:

 • Zdrowia i bezpieczna żywność
 • Zdrowie i turystyka zdrowotna
 • Zaawansowane materiały i narzędzia
 • Transport i mobilność
 • Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne

Dopełniają je IS oparte na technologiach, czyli:

 • Technologie informacyjno - komunikacyjne (ICT)
 • Automatyka przemysłowa
 • Ekoinnowacje

Jakie są oczekiwane rezultaty wsparcia obszaru IS w ramach funduszy unijnych?

Inteligentna Specjalizacja Oczekiwane rezultaty wsparcia
Zdrowia i bezpieczna żywność

wprowadzanie innowacyjnych produktów konsumenckich, innowacyjnych nawozów, metod produkcji, wytwarzania, przetwórstwa i magazynowania żywności;

wprowadzanie innowacyjnych podejść dla zapewnienia jakości żywności;

wzmacnianie regionalnych marek poprzez innowacyjne modele biznesowe i innowacje marketingwe;

innowacyjne podejścia do edukacji żywieniowej i związanych z nią usług kierowanych do różnych grup wiekowych konsumentów.

Zdrowie i turystyka zdrowotna

powstanie innowacyjnych metod, produktów, technologii i usług opartych na zaawansowanych, certyfikowanych i akredytowanych metodach diagnostycznych, opracowanie nowych metod diagnostycznych, badań laboratoryjnych, klinicznych;

nowatorskie podejście do edukacji zdrowotnej i progagowanie zdrowego stylu życia;

wprowadzanie innowacyjnych metod organizacyjnych i modeli biznesowych.

Zaawansowane materiały i narzędzia

wprowadzanie innowacyjnych procesów produkcji tworzyw sztucznych oraz narzędzi do obróbki i formowania metali i tworzyw sztucznych;

wprowadzanie innowacyjnych wyrobów z tworzyw sztucznych oraz produkcja innowacyjnych komponentów chemicznych przy najniższym oddziaływaniu i szkodliwości na odbiorcę i środowisko naturalne;

wzmacnianie regionalnych marek, wspieranie internacjonalizacji regionalnych firm.

Transport i mobilność

projektowanie i produkcja innowacyjnych urządzeń transportu drogowego i kolejowego wraz z produkcją części i podzespołów (elektryfikacja  transportu, wykorzystywanie OZE jako energii napędowej);

innowacyjne usługi i produkty pozwalające na wykorzystanie szlaków lądowych i wodnych;

wprowadzanie innowacyjnych produktów opartych na akredytacji i homologacji.

Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne

powstawanie i wdrożenie innowacyjnych metod, usług oraz technologii konserwacji i restauracji zabytków;

tworzenie nowych rozwiązań: produktów i usług sektora kreatywnego (design, moda, architektura, nowe media i gry, reklama itd.);

organizowanie i promowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych;

włączanie tradycji i tożsamości kulturowej w nowoczesność dzięki innowacyjnym przemysłom kreatywnym; wzmacnianie regionalnych marek i tradycji.

 

Projekty wpisujące się w IS mają zdecydowanie większe szanse na uzyskanie dofinansowania. W wielu konkursach unijnych organizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wymogiem dopuszczającym firmę do udziału jest wpisywanie się jedną z inteligentych specjalizacji regionu. W innych formach wsparcia, np. w preferencyjnych pożyczkach takie projekty mogą liczyć na bardziej atrakcyjne oprocentowanie. Warto wspomnieć, że każdy region ma wyłonione swoje własne inteligentne specjalizacje, a przedsiębiorcy z województwa kujawsko - pomorskiego mogą liczyć na wsparcie w innym regionie, jeśli np. posiadają w danym regionie oddział firmy.

Kategoria aktualności: