ZWOLNIENIE PODATKOWE NA NOWE INWESTYCJE

Pomagamy przedsiębiorcom z sektora nowoczesnych usług i tradycyjnego przemysłu ubiegać się o zwolnienie z podatku z dochodów uzyskiwanych z nowych inwestycji realizowanych na terenie całego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to system wsparcia Inwestorów w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Dzięki temu instrumentowi Przedsiębiorcy mogą zyskać nawet do 70% zainwestowanych środków w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji nowej inwestycji.

Na co można uzyskać wsparcie?

Zwolnienie podatkowe można uzyskać z tytułu poniesienia nakładów na:

budowa nowego zakładu produkcyjnego
zwiększenie zdolnosci produkcyjnej istniejącego zakładu tj. zakup nowych maszyn produkcyjnych, linii produkcyjnej lub rozbudowa już istniejącego zakładu;
dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie
zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego zakładu
dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji
nabycie aktywów należących do zakładu,który został zamknięty lub zostałby zamknięty

 

Wymogi jakie należy spełniać, aby uzyskać wsparcie w formie zwolnienia z podatku dochodowego:

Kryteria jakościowe

  • Zrównoważonego rozwoju społecznego
  • Zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Kryteria ilościowe

  • minimalne nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie, w którym będzie realizowana inwestycja i wielkości przedsiębiorstwa

 

Schemat działania przyznanej ulgi strefowej w ramach Decyzji o wsparciu

Inwestor w ciągu 12 lub 15 lat wykorzystuje ulgę strefową.

 

Kompleksowe doradztwo w procesie ubieganiu się o Decyzję o wsparciu

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o zwolnienie podatkowe na inwestycję na obszarze Polskiej Strefy Inwestycji, w tym:

 

Analiza mozliwości uzyskania decyzji o wsparciu, w tym: weryfikacja kryteriów ilościowych i jakościowych. Dodatkowo analiza dostępności innych form pomocy dla planowanego przedsięwzięcia.

Weryfikacja planowanej inwestycji, analiza kosztów kwalifikowanych dla gwarancji efektywnego skonsumowania otrzymanego wsparcia oraz bieżące doradztwo w zakresie planowanej inwestycji.

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego tj.: Zgłoszenie Inwestora, Biznesplan, Progonozy finansowe, Wniosek o wydanie decyzji.

Zlożenie kompletu dokumentów aplikacyjncyh do odpowiedniej Instytucji zarządzającej obszarem strefy inwestycyjnej planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego

Wydanie decyzji o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji