Dotacje unijne w woj. kujawsko - pomorskim dla przedsiębiorstw.

Alt

W roku 2018 Urząd Marszałkowski województwa kujawsko – pomorskiego zaplanował kilka konkursów skierowanych na rozwój przedsiębiorstw:

1. Działania związane z rozwojem eksportu w firmie.

Typy projektów:

 • Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.
 • Udział przedsiębiorstw w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
 • Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na:

 • koszty związane z wynajmem, budową i obsługą stoiska wystawowego na potrzeby targów;
 • koszty usług doradczych związanych z internacjonalizacją;
 • koszty szkolenia związane z umiędzynarodowieniem;
 • koszty wynikające z podróży służbowych pracowników firmy uczestniczącej w targach;
 • koszty transportu oraz ubezpieczenia, zarówno pracowników jak i eksponatów;
 • koszty rezerwacji miejsc wystawowych;
 • koszty reklamy w mediach targowych;
 • koszty organizacji wystaw, pokazów i degustacji w celu promocji marki;
 • koszty wynikające z udziału w kongresach i konferencjach;
 • koszty informacyjne i promocyjne związane z działaniami w ramach promocji.

2.  Działania związane z rozwojem konkurencyjności i innowacji w firmie.

Typy projektów:

 • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług na rynek.
 • Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na:

 • zakup maszyn i urządzeń,
 • zakup linii technologicznej i sprzętu produkcyjnego,
 • zakup wartości materialnych i niematerialnych.

3. Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Typy projektów:

 • Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach w szczególności zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.
 • Bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.
 • Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (tzw. bon na patent).