Wycena przedsiębiorstwa, marki czy znaku towarowego przydatna jest w wielu sytuacjach, jednak przede wszystkim, gdy dochodzi do sprzedaży firmy jako całości lub części (znak towarowy, marka) lub jej udziałów bądź pozyskiwania inwestora. Jej rzetelne sporządzenie pomaga w osiągnięciu lepszych warunków transakcji w trakcie negocjacji, pozwala bowiem oprzeć się na faktach, a nie na intuicyjnych odczuciach i emocjach. Ponadto pozwala oszacować wartość przedsiębiorstwa, czy wybranych składników niematerialnych i prawnych przed przystąpieniem do procesu ich zbycia. Istnieją też przypadki, w których sporządzenie wyceny jest wymagane przez prawo, np. prywatyzacja, przekształcenie prawnych form działania podmiotów gospodarczych, fuzje, przejęcia, podziały spółek. Wycena firmy, jak i wartości niematerialnych i prawnych może też być użyteczna w przypadku ubiegania się o kredyty, gdy przedsiębiorstwo lub jego część wykorzystywane są jako zabezpieczenie udzielonego finansowania. Dodatkowo wycenę znaków towarowych czy marki sporządza się w celu udzielenia licencji na wykorzystywanie ich, np. w ramach sieci franczyzowej.

Najczęściej stosowane przez CDF metody wyceny to:

  • wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
  • dochodowa metoda zwolnienia z opłat licencyjnych (z ang. relief from royalty method).
  • Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jest w praktyce najczęściej stosowaną metodą dochodową wyceny przedsiębiorstwa i w powszechnej opinii najlepiej oddaje wartość firmy. Kluczowy element do wyceny firmy modelem DCF stanowi prognoza danych finansowych, która trafnie sporządzona może odzwierciedlać realną wartość spółki. Poza prognozą równie istotne oraz często problematyczne jest wyznaczenie kosztu kapitału przedsiębiorstwa, który stanowić będzie współczynnik dyskontujący. Niewątpliwą zaletą wyceny metodą DCF jest fakt uznawania jej za najbardziej rzetelny sposób oszacowania wartości firmy. Ponadto metoda ta nie wnika w poszczególne elementy majątku, lecz przedstawia zdolności firmy jako całości do generowania korzyści majątkowych dla jej właścicieli. Opracowanie wyceny metodą DCF wiąże się z dość dużymi nakładami pracy związanymi z przygotowaniem szczegółowych modeli i prognoz finansowych. Wycena firmy tą metodą daje jednak gwarancję dokładnego i rynkowego oszacowania wartości firmy.
  • Metoda relief from royalty jest zgodna z ISO 10668:2010, jej istotą jest kalkulacja strumieni hipotetycznych opłat licencyjnych jakie obecny właściciel znaku towarowego ponosiłby na rzecz licencjodawcy, gdyby nie posiadał prawa własności do marki. Istotą metody opłat licencyjnych jest oszacowanie wartości bieżącej korzyści wynikających ze zwolnienia właściciela marki od konieczności uiszczania opłat licencyjnych na rzecz podmiotu, od którego hipotetycznie marka byłaby licencjonowana. Podejście to jest często stosowane w praktyce w wycenach marek i innych praw własności intelektualnej, ze względu na swoją relatywną prostotę i obiektywizm. Metoda ta polega na zdyskontowaniu przyszłych hipotetycznych płatności wynikających z zastosowania stawki licencyjnej stosowanych w odniesieniu do prognozowanych przychodów ze sprzedaży lub zysku operacyjnego. Oparcie wyceny na części przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo, a odpowiadających wysokości zastosowanej stawki opłat licencyjnych za korzystanie z marki zapewnia odzwierciedlenie w jego wartości korzyści wynikający wyłącznie z jej posiadania i uniknięcia przeszacowania wartości marki poprzez uwzględnienie w jego wycenie również korzyści wynikających z występowania w przedsiębiorstwie innych wartościowych elementów.

W przypadku każdego projektu związanego z wyceną - czy to przedsiębiorstwa, czy to znaków towarowych / marki - jest to proces indywidulny, składający się z kilku etapów:

arry-icon
image 1

USTALENIE CELU I PRZEDMIOTU WYCENY

arry-icon
image 2

ZBIERANIE NIEZBĘDNYCH DANYCJ DO WYCENY

image 3

ANALIZA OTRZYMANYCH DANYCH ORAZ CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ICH WARTOŚĆ

arry-icon
image 4

SPORZĄDZENIE MODELU WYCENY

image 5

PREZENTACJA WYNIKÓW I PRZEKAZANIE RAPORTÓW Z WYCENY

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o wycenie przedsiębiorstwa 

Wycena przedsiębiorstwa dokonywana jest w celu ustalenia wartości danego podmiotu gospodarczego. Warto wiedzieć, że przedmiotem wyceny może być cała firma lub jej część. Z tego artykułu uzyskasz wyczerpujące informacje na ten temat.

Wycena firma. Od czego rozpoczyna się ten proces?

Na początku konieczne jest określenie celu. Jest to istotne podczas dokonywania wyceny firmy. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań należy również przeprowadzić analizę potrzeb. Później wybiera się metodę wyceny firmy.

Poznaj metody wyceny przedsiębiorstw 

Podczas dokonywania wyceny przedsiębiorstwa stosowane są metody takie jak np. porównawcza, majątkowa i dochodowa. Wybór powinien być zależny od specyfiki danej firmy. Ten pierwszy sposób polega na porównywaniu danej działalności z inną. Obie muszą mieć podobną wielkość i profil. Należy mieć także na względzie to, aby wartości obu przedsiębiorstw były do siebie podobne. Ważne jest to, aby spełniały identyczne kryteria. A będzie to przykładowo: podobna wysokość sprzedaży. Firmy powinny być na tym samym etapie rozwoju, a także działać w tej samej branży! W przypadku metody porównawczej należy również określić wzorcowy wskaźnik. Następnie wybrane dane trzeba pomnożyć przez wartość tych wskaźników. Warto wiedzieć, że mogą być stosowane różne metody jednocześnie.

Na czym polega wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową?

Metoda majątkowa stosowana jest najczęściej w przypadku małych podmiotów. Jej wykorzystanie wynika z założenia, że dana działalność stanowi część majątku właściciela. W celu poznania jej wartości, konieczne jest odjęcie od niego sumy zobowiązań.

Metoda dochodowa wyceny przedsiębiorstwa

Najczęściej korzysta się z metody dochodowej. Warto wiedzieć, że podstawy wyceny stanowią dywidendy, nadwyżka finansowa, wolne przepływy pieniężne i zysk netto. W tym przypadku mogą zostać zastosowane różne podstawy. Będą to np. zdyskontowane dywidendy, zdyskontowane zyski i zdyskontowane przepływy pieniężne DCF.

Czym charakteryzuje się metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF należy do głównych metod dochodowych wyceny przedsiębiorstw. Główne jej założenie jest takie, że wartość przedsiębiorstwa jest tożsama z wartością obecną prognozowanych wolnych nadwyżek finansowych. Mowa o tych, które zostały wygenerowane przez podmiot i są dostępne właścicielom.

Wycena znaku towarowego. Na czym polega metoda RfR?

Metoda Relief from Royalites wiąże się z dochodowym podejściem do wyceny. Chodzi w niej o określenie wartości znaku towarowego jako wartości bieżącej przyszłych hipotetycznych opłat licencyjnych, jakie musiałyby być uiszczane przez właściciela znaku towarowego w przypadku, gdyby nie posiadał prawa własności do marki. Wycena marki tym sposobem jest relatywnie prosta i obiektywna.

Wycena marki. Co warto wiedzieć jeszcze o tym procesie? 

Warto też wiedzieć, od czego w głównej mierze zależy wartość marki. Głównie będzie to znajomość marki na rynku, a także postrzeganie jej. Im bardziej jest ona znana, tym wartość będzie wyższa. Natomiast koszt wyceny marki zależy m.in. od jej specyfiki. 

Metoda DCF wyceny wartości przedsiębiorstwa. Jakie są jej zalety?

Jedną z głównych zalet metody DCF wyceny wartości przedsiębiorstwa jest brak zewnętrznych ograniczeń dla jej stosowania. Warto też podkreślić, że w tym przypadku wycenę opiera się na parametrach kluczowych dla tworzenia wartości przedsiębiorstwa. To niezwykle istotne dla zarządów i inwestorów. Metoda DCF wyceny wartości przedsiębiorstwa oznacza także spójność z podstawową koncepcją oceny projektów inwestycyjnych za pomocą miernika NPV.

Wyceny przedsiębiorstw metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Podsumowanie

Wycena przedsiębiorstw metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych może zostać dokonana przez profesjonalną firmę, działającą w Toruniu! Warto sobie uświadomić, że wycena przedsiębiorstw metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych to najczęściej stosowana dochodowa metoda wyceny przedsiębiorstwa. Bardzo ważna jest w tym przypadku prognoza danych finansowych. Jeśli zostanie trafnie sporządzona, to z całą pewnością będzie odzwierciedlać realną wartość spółki.

Jaka jest najważniejsza funkcja wyceny znaku towarowego? 

Najistotniejsze podczas wyceny znaku towarowego jest dostarczenie informacji na temat jego wartości. Wycena znaku towarowego najczęściej dokonywana jest, gdy mamy do czynienia z optymalizacją podatkową, procesami sądowymi, transakcjami kupna i sprzedaży, optymalizacją podatkową, likwidacją przedsiębiorstwa, czy też udzielaniem licencji na korzystanie ze znaku. Należy sobie uświadomić, że w przypadku każdej wyceny, zachodzi indywidualny proces. Na początku ustala się cel i przedmiot wyceny. Później zbiera się niezbędne dane do wyceny, analizuje się otrzymane dane oraz czynniki wpływające na ich wartość, oraz sporządza się model wyceny. Na koniec zachodzi prezentacja wyników i przekazanie raportów z wyceny.

image

Paweł Sass

pawel.sass@cdf-torun.pl
Tel: 662 296 471
Umów się na bezpłatną konsultację

Kontakt z nami

Wolisz inne formy kontaktu?

Social media:

Bezpłatna konsultacja

icon WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ.
Akceptuję zasady polityki prywatności.