Pozyskujemy dotacje na badania i rozwój w następujących obszarach:

  • Realizacja projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzące do opracowania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju wpisującej się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Po dofinansowanie sięgają przede wszystkim firmy, które często we własnym zakresie prowadzą prace badawczo - rozwojowe, lub współpracujące z jednostką naukową, start-upy, firmy ulepszające swoją dotychczasową ofertę produktową, bądź zmierzające do ulepszenia istniejących procesów produkcyjnych.
  • Realizacja projektów polegających na utworzeniu lub rozbudowie centrów badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw. Dotacja może być udzielona na inwestycję w budynki, sprzęt, aparaturę, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą do badań i rozwoju.

 

Przykładowe koszty:

  Wynagrodzenia pracowników i personelu zaangażowanego w realizację projektu

  Aparatura badawcza oraz WNiP

  Koszty podwykonawstwa

  Materiały, dostawy, surowce

  Usługi doradcze

  Koszty amortyzacji budynków wykorzystywanych na potrzeby i w okresie realizacji projektu