Jakie korzyści niesie za sobą inwestowanie w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI)?

Alt

Dziś chcielibyśmy przybliżyć tematykę inwestowania w ramach instrumentu Polskiej Strefy Inwestycji, jakim jest ulga w podatku dochodowym. Wielu Przedsiębiorców uważa, że nie jest to do końca satysfakcjonujące rozwiązanie, gdyż nie otrzymują bezpośrednio wypłaty pieniędzy na konto, tak jak w przypadku dotacji. W rzeczywistości jednak korzyści z inwestowania w PSI są liczne i niejednokrotnie przewyższają one korzyści wynikające z pozyskania dotacji.

Poniżej wyjaśniamy dlaczego.

Pierwszą przewagą otrzymania pozytywnej decyzji o wsparciu w ramach PSI nad pozyskaniem dotacji jest czas trwania całej procedury. W przypadku dotacji proces, liczony od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do momentu rozstrzygnięcia konkursu przez Instytucję i opublikowania listy rankingowej, może trwać nawet kilkanaście miesięcy. Wniosek przechodzi ocenę formalną, ocenę merytoryczną, czasami konieczny jest udział przedstawiciela firmy w pogłębionej ocenie merytorycznej zwanej panelem ekspertów. I choć najczęściej przedsięwzięcie można rozpocząć już po złożeniu wniosku to większość Przedsiębiorców woli poczekać do ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu. Muszą więc uzbroić się w cierpliwość. W przypadku Polskiej Strefy Inwestycji procedura liczona od momentu złożenia wniosku o wsparcie do uzyskania pozytywnej decyzji o wsparciu to maksymalnie kilka tygodni. Warunkiem uzyskania decyzji o wsparciu jest spełnienie kryteriów ilościowych oraz kryteriów jakościowych, które podlegają weryfikacji. Kryteria ilościowe dotyczą minimalnych nakładów inwestycyjnych, które zobowiązuje się ponieść inwestor. Wymagana wysokość uzależniona jest od stopy bezrobocia w powiecie, w którym będzie realizowana inwestycja oraz od wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o decyzję o wsparciu. Kryteria jakościowe dotyczą zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego i są to, m.in.: prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej, robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji, posiadania statusu mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy, czy prowadzenia działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko.

O tym jakie rodzaje przedsięwzięcia są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego można przeczytać tutaj: https://cdf-torun.pl/klient-biznesowy/polska-strefa-inwestycji

Drugą przewagą inwestowania w ramach PSI jest ilość, stopień skomplikowania i obszerność dokumentów koniecznych do złożenia do odpowiednich Instytucji. W przypadku PSI Przedsiębiorca składa następujące dokumenty:

- Zgłoszenie inwestora,

- Biznesplan,

- Prognozy finansowe,

- Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu.

W celu ubiegania się o dotację, należy złożyć wniosek, który z reguły jest bardzo rozbudowany, dodatkowo należy dołączyć biznesplan lub studium wykonalności, jak również cały komplet załączników. Przedsiębiorcy bardzo często są zaskoczeni ilością oraz rozległością tych dokumentów.

Trzecią przewagą inwestowania w ramach PSI jest prostota ponoszenia nakładów inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia. Ważne jest to, aby wydatki były tożsame z wydatkami wskazanymi w biznesplanie lub w zgłoszeniu inwestora. W przypadku dotacji wydatki należy ponosić zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych lub zgodnie z Wytycznymi ds. kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Procedury ponoszenia wydatków przysparzają Przedsiębiorcom wiele trudności, a niestety błędy przy wydatkowaniu często kończą się korektami finansowymi nakładanymi przez Instytucje.

Pozostaje również kwestia samego wsparcia finansowego w ramach obydwu instrumentów. W tym zakresie są plusy i minusy każdej z form wsparcia. W ramach Polskiej Strefy Inwestycji mechanizm wsparcia polega na zastosowaniu ulgi w podatku dochodowym do wysokości określonej w decyzji o wsparciu. W związku z tym, aby skorzystać z ulgi trzeba zacząć generować dochody z inwestycji. Wysokość procentowa ulgi w podatku dochodowym jest zależna od mapy pomocy publicznej. Dla województwa kujawsko – pomorskiego maksymalna wysokość pomocy inwestycyjnej to:

- dla dużej firmy – 40%,

- dla średniej firmy – 50%

- dla mikro i małej firmy – 60%

Jak obliczyć maksymalną wysokość pomocy publicznej? Podajemy przykład:

Średnie przedsiębiorstwo w województwie kujawsko – pomorskim planuje ponieść nakłady inwestycyjne na rozbudowę zakładu w wysokości 10 mln zł. Zwolnienie z podatku dochodowego będzie wynosić: 10 mln zł * 50% = 5 mln zł. W praktyce przedsiębiorca z nowej działalności będzie zwolniony z podatku dochodowego do momentu wykorzystania puli 5 mln zł albo do upłynięcia terminu obowiązywania decyzji o wsparciu (12 lat lub 15 lat od momentu jej wydania), w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

W przypadku ulgi w podatku dochodowym skorzystanie ze wsparcia jest rozłożone w czasie, w zależności od wielkości uzyskiwanych dochodów. Natomiast dotacja jest to bezpośrednia wpłata pieniężna, przekazywana w formie refundacji poniesionych wydatków lub zaliczki, po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność/wniosku o zaliczkę oraz pozytywnym wyniku ewentualnej kontroli. W zakresie kontroli: w przypadku korzystania ze wszelkich form wsparcia publicznego Przedsiębiorcy muszą liczyć się z kontrolą uprawnionych Instytucji. Jakie podmioty są uprawnione do takiej kontroli oraz jak przebiega kontrola i jakie są jej krótko i długoterminowe konsekwencje to już temat na odrębny artykuł.

 

Ten artykuł miał na celu ogólne przybliżenie Przedsiębiorcom tematyki Polskiej Strefy Inwestycji. Chcieliśmy niejako „odczarować” dotacje, jako jedyny instrument wsparcia w ramach pomocy publicznej dla firm. Warto rozważyć inne opcje, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy w okresie przejściowym pomiędzy kończącą się perspektywą unijną 2014 – 2020, a jeszcze nierozpoczęta nową perspektywą unijną 2021 – 2027.

Kategoria aktualności: