Wycena przedsiębiorstwa przydatna jest w wielu sytuacjach, jednak przede wszystkim gdy dochodzi do sprzedaży firmy lub jej udziałów bądź pozyskiwania inwestora. Jej rzetelne sporządzenie pomaga w osiągnięciu lepszych warunków transakcji w trakcie negocjacji pozwala bowiem oprzeć się na faktach, a nie na intuicyjnych odczuciach i emocjach. Istnieją też przypadki, w których sporządzenie wyceny jest wymagane przez prawo, np. prywatyzacja, przekształcenie prawnych form działania podmiotów gospodarczych, fuzje, przejęcia, podziały spółek. Wycena firmy może też być użyteczna w przypadku ubiegania się o kredyty, gdy przedsiębiorstwo lub jego część wykorzystywane są jako zabezpieczenie udzielonego finansowania.

Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jest w praktyce najczęściej stosowaną metodą dochodową wyceny przedsiębiorstwa i w powszechnej opinii najlepiej oddaje wartość firmy. Kluczowy element do wyceny firmy modelem DCF stanowi prognoza danych finansowych, która trafnie sporządzona może odzwierciedlać realną wartość spółki. Poza prognozą równie istotne oraz często problematyczne jest wyznaczenie kosztu kapitału przedsiębiorstwa, który stanowić będzie współczynnik dyskontujący. Niewątpliwą zaletą wyceny metodą DCF jest fakt uznawania jej za najbardziej rzetelny sposób oszacowania wartości firmy. Ponadto metoda ta nie wnika w poszczególne elementy majątku, lecz przedstawia zdolności firmy jako całości do generowania korzyści majątkowych dla jej właścicieli.

Opracowanie wyceny metodą DCF wiąże się z dość dużymi nakładami pracy związanymi z przygotowaniem szczegółowych modeli i prognoz finansowych. Wycena firmy tą metodą daje jednak gwarancję dokładnego i rynkowego oszacowania wartości firmy.