Każda decyzja inwestycyjna polegająca czy to na zakupie nowej maszyny produkcyjnej, linii technologicznej czy nieruchomości mającej zastąpić wynajmowany obiekt powinna być poparta rzetelną analizą jej opłacalności. W tym celu CDF przygotowuje indywidualny model ekonomiczno - finansowy zawierający szczegółowe zestawienie:

  • wszelkich kosztów związanych z funkcjonowaniem inwestycji oraz przerw w produkcji w okresie jej realizacji,
  • prognozowanych przychodów (nowe inwestycje) lub prognozowanych oszczędności (inwestycje odtworzeniowe),

który sporządzany jest przy aktywnym udziale Inwestora lub jego pracowników. Inwestycja oceniana jest przy pomocy popularnych miar takich jak:

  • NPV,
  • IRR,
  • DPP,
  • PP,

oraz wyliczany jest próg rentowności. W przypadku gdy Inwestor życzy sobie pogłębionej analizy procesu inwestycyjnego przygotowujemy analizę scenariuszy, dla których wyliczane są powyższe miary oceny inwestycji. Przeprowadzona analiza jest omawiana z Inwestorem i służy mu do podjęcia racjonalnej decyzji w sprawie rozpoczęcia czy zaniechania realizacji procesu inwestycyjnego.